Skip to content
On this page

Slack Notification

Chúng ta sẽ tạo một app mới bên trong Workspace mà ThueAPI sẽ gửi dữ liệu đến.

  1. Truy cập vào https://api.slack.com/apps/new
  2. Chọn Create New App

ThueAPI Plugins

  1. Ở màn hình Create New App chọn From scratch

ThueAPI Plugins

  1. Đặt tên cho app mới và chọn workspace cho app

ThueAPI Plugins

  1. Chọn Incoming Webhooks

ThueAPI Plugins

  1. Bật xanh Activate Incoming Webhooks, tiếp tục nhấn vào Add New Webhook to Workspace

ThueAPI Plugins

  1. Chọn tên Channel ở mục Where should Test post và bấm Allow

ThueAPI Plugins

  1. Bạn sẽ nhận được Webhook Url, đây chính là endpoint cần điền vào mục Tạo hook

ThueAPI Plugins

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi