Skip to content
On this page

Mã nguồn khác

Vui lòng tham khảo qua mô tả dữ liệu định danh được gửi từ ThueAPI đến endpoint được khai báo ở phần Tích hợp trước khi tiếp tục.

Kiểm tra Token

Laravel

Việc kiểm tra Token trên header của request khá đơn giản với Laravel.

Các bạn có thể làm như sau:

php
<?php

// Token đã lưu trên hệ thống của bạn
$token = 'abcxyz';

$thueapiToken = $request->header('X-Thueapi');

if ($token !== $thueapiToken) {

  return response([
    'success' => false,
    'message' => 'Token missmatch !'
  ], 401);
}

PHP

Việc kiểm tra Token trên header của request đối với PHP thuần làm như sau:

php
<?php

function getHeader($header) {
  foreach ($_SERVER as $name => $value) {
    if (substr($name, 0, 5) == 'HTTP_') {
      if (str_replace(' ', '-', ucwords(str_replace('_', ' ', substr($name, 5)))) == $header)
        return $value;
    }
  }
  
  return false;
}

// Token đã lưu trên hệ thống của bạn
$token = 'abcxyz';

$thueapiToken = getHeader('X-THUEAPI');

if ($token !== $thueapiToken) {
  echo 'Token mismatch !';
  return;
}

Lấy dữ liệu giao dịch

Laravel

Đối với Laravel việc lấy dữ liệu hoàn toàn đơn giản với $request->input('variable')

Ví dụ bạn muốn lấy dữ liệu phone từ request thì làm như sau:

php
<?php

$phone = $request->input('phone');

PHP

Đối với PHP thuần thì bạn cần phải đọc dữ liệu raw từ php input sau đó parse json để có dữ liệu gốc.

php
<?php

$raw = file_get_contents('php://input');

$transaction = json_decode($raw);

if (json_last_error() != JSON_ERROR_NONE) {

  echo 'No data found !';
  return;
}

$phone = $transaction->phone;

Trên đây là toàn bộ các cách cơ bản để xử lý dữ liệu nhận được từ ThueAPI, nếu có bất kỳ trở ngại gì trong việc tích hợp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tích hợp.

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi