Skip to content
On this page

Telegram Notification

Chúng ta sẽ tạo một group mới và thêm @Codetaybot vào group này để ThueAPI có thể gửi dữ liệu đến.

  1. Truy cập vào Telegram và tiến hành tạo một Group mới

ThueAPI Plugins

  1. Tìm Codetaybot, tích chọn vào hình tròn phía bên phải của bot và nhấn Next

ThueAPI Plugins

  1. Đặt tên cho group và bấm Create

ThueAPI Plugins

  1. Tìm Group ID cho Endpoint

Hãy truy cập vào https://web.telegram.org, sau đó bấm chọn tên group bạn vừa tạo. Lúc này trên thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có dạng:

https://web.telegram.org/k/#-xxx

thì -xxx chính là endpoint bạn cần điền vào mục Tạo hook

ThueAPI Plugins

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi